Kategórie
Akciový tovar

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich je spoločnosť 4USt,spol.sr.o. so sídlom Štefániková 267/16, 029 01 Námestovo, IČO: 46 184 309, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č.55026/L.

Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje bude spracúvať sprostredkovateľ – spoločnosť 4USt,spol.sr.o. so sídlom Štefániková 267/16, 029 01 Námestovo, IČO: 46 184 309, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č.55026/L.

Osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke (predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, bankové spojenie) spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, a to v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.).

Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok.

Spracúvanie osobných údajov je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie predaja a dodania tovaru a jeho prípadnej reklamácie. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať aj po skončení účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať kupujúcich.

Kupujúci, ako dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.