Kategórie
Akciový tovar

Reklamačný poriadok

ČLÁNOK 1 DEFINÍCIE A SKRATKY

 • Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania výdajne zdravotníckych pomôcok a internetového výdaja;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • Kamenná výdajňa zdravotníckych pomôcok: je prevádzka výdajne zdravotníckych pomôcok ANGELUS, Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo
 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ: spoločnosť 4 Ust,spol.sr.o.  so sídlom Štefániková 267/16, 029 01 Námestovo , IČO: 46 184 309 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č. 55026/L;
 • Odberné miesto/miesta: kamenná prevádzkareň prevádzkovaná spoločnosťou: 4 Ust,spol.sr.o. ,so sídlom Stefániková 267/16, 029 01 Námestovo ,IČO: 46 184 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, OddSro, Vl.č.55026/L. Umiestnená na území Slovenskej republiky, majúca oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok . V odbernom mieste (okrem osobného odberu v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok) je možný iba osobný odber vopred objednaného a zaplateného tovaru, nie je možná priama platba (hotovostná alebo bezhotovostná) ani iné služby poskytované internetovou výdajňou zdravotníckych pomôcok , ktoré je oprávnená vykonávať iba kamenná výdajňa zdravotníckych pomôcok. Reklamácia zásielky je možná iba v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok
 • Kupujúci alebo zákazník: akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovejvýdajne zdravotníckych pomôcok  predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje.
 • Kúpna cena: cena uvedená na stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné.
 • Súvisiace náklady: predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
 • Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci.

   

 • Bankový účet: je bankový účet č. 4020745307/7500 vedený v ČSOB , a.s., ktorý patrí predávajúcemu.
 • Zdravotnícke pomôcky: zdravotnícke pomôcky, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.
 • Doplnkový sortiment: kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.
 • VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok.
 • RP: tento Reklamačný poriadok, ktorým sa riadi reklamácia tovaru kúpeného prostredníctvom internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok ANGELUS.

ČLÁNOK 2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie kupujúceho na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok www.zdravotnicke-pomocky.sk. Je záväzný pre predávajúceho ako aj pre kupujúceho.

ČLÁNOK 3 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
 • Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom, resp. pri osobnom prevzatí tovaru priamo v kamennej lekárni). Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 • Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
  1. množstevný a sortimentný rozdiel
  2. znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
 • Kupujúci má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v Článku 5 VOP.
 • Za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno úspešne reklamovať sa nepovažuje:
  1. nepotrebnosť tovaru
  2. dodatočná nespokojnosť s cenou
  3. nespokojnosť s účinkami tovaru
  4. zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať
  5. zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
  6. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený)
  7. boli porušené ochranné plomby na tovare
  8. tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie lieku) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby)
  9. vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou
  10. vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.
  11. Za vadu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti.
 • Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca.
 • Kupujúci berie na vedomie, že tovar internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok je špeciálnym tovarom, s ktorým je potrebné vždy zaobchádzať v zmysle priloženej písomnej informácie výrobcu. Ak sa Vám prejavia po použití zdravotníckej pomôcky ťažkosti alebo nežiaduce účinky, informujte nás písomne alebo osobne priamo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným štátnym inštitúciám (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) v súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 • Kupujúci rovnako berie na vedomie, že záručná doba nie je vždy totožná s dobou spotreby (expiračná doba), ktorá je vždy vyznačená na obale konkrétneho tovaru.

ČLÁNOK 4 REKLAMÁCIA ZÁSIELKY

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu sa začne reklamačné konanie.

ČLÁNOK 5 REKLAMÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMOCOK

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje:

 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku

zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 2.1 a 2.2 týchto VOP do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia kupujúcim. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne krátky list s textom, že odstupuje od kúpnej zmluvy a s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

 

Vrátené zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane súvisiacich nákladov.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu:vzp.angelus@gmail.com alebo písomne na adresu kamennej výdajne zdravotníckych pomôcok (výdajňa zdravotníckych pomôcok ANGELUS,Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo ) alebo sídla spoločnosti (Štefániková 267 /16 ,029 01 Námestovo ). Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena ním udaným spôsobom v lehote pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Pri zaslaní tovaru ako poštovej zásielky je kupujúci povinný zaslať tovar ako balík, nie na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať, nakoľko náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu písomný list s uvedením dôvodov, z ktorého jednoznačne vyplýva, prečo chce od kúpnej zmluvy odstúpiť a zároveň vrátil objednaný tovar, v stave, v akom mu bol doručený. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.

ČLÁNOK 6 ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Ak ide o použitý tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

ČLÁNOK 7 PLYNUTIE ZÁRUČNEJ DOBY

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na odstránenie vady či zľavu z kúpnej ceny, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

ČLÁNOK 8 VADY ODSTRÁNITEĽNÉ

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O vykonaní nápravy rozhodne predávajúci a dohodne termín vyzdvihnutia opraveného tovaru kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak kupujúci reklamuje tovar kvôli vade do šiestich (6) mesiacov od predaja, platí, že vada existovala už v čase predaja.

ČLÁNOK 9 VADY NEODSTRÁNITEĽNÉ

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

ČLÁNOK 10 TOVAR PREDÁVANÝ SO ZĽAVOU

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

ČLÁNOK 11 UPLATNENIE PRÁVA

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok i: výdajňa zdravotníckych pomôcok ANGELUS,Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo alebo v sídle spoločnosti.

Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

ČLÁNOK 12 POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu osobne v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu:vzp.angelus@gmail.com alebo písomne. To neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba (viď Článok 9 bod 2). Tento článok sa nevzťahuje na reklamáciu zásielky v zmysle článku 3.

Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok alebo zaslaním doporučenou poštou (alebo ako balík) alebo kuriérom na vlastné náklady (nie na dobierku). Kupujúci je povinný zásielku zreteľne označiť názvom „REKLAMÁCIA“.

Reklamácia prostredníctvom e-mailu sa považuje za neuplatnenú, ak najneskôr do 3 pracovných dní nie je doručený predávajúcemu reklamovaný tovar (osobne v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok alebo odoslaním doporučenou poštou alebo ako balík alebo kuriérom).

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou).

Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to priamo v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok alebo prostredníctvom e-mailu alebo poštou, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok alebo ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku). Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad – faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

ČLÁNOK 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento RP je súčasťou VOP. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelil predávajúcemu súhlas s ustanoveniami VOP, a teda aj tohto RP. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.

Objednávka je bez poskytnutého súhlasu s RP neplatná.

Tento RP platí pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Každá zmena tohto RP bude zverejnená na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk a dňom uverejnenia bude aj účinná.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmto RP, VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia tohto RP. Zmena účinnosti RP nastáva momentom zverejnenia na webovom sídle predávajúceho, ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia.