Všeobecné obchodné podmienky

Kategórie
Akciový tovar

Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK 1 DEFINÍCIE A SKRATKY

Zákon o liekoch - zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania výdajne zdravotníckych pomôcok a internetového výdaja. Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Kamenná výdajňa zdravotníckych pomôcok – je prevádzka výdajne zdravotníckych pomôcok ANGELUS, Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo.

 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ: spoločnosť 4 Ust,spol.sr.o. so sídlom Štefániková 267/16, 029 01 Námestovo , IČO: 46 184 309 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č. 55026/L.
 • Odberné miesto/miesta: kamenná prevádzkareň prevádzkovaná spoločnosťou: 4 Ust,spol.sr.o. ,so sídlom Stefániková 267/16, 029 01 Námestovo ,IČO: 46 184 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , OddSro, Vl.č.55026/L.
 • Umiestnená na území Slovenskej republiky, majúca oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok. V odbernom mieste (okrem osobného odberu v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok ) je možný iba osobný odber vopred objednaného a zaplateného tovaru, nie je možná priama platba (hotovostná alebo bezhotovostná) ani iné služby poskytované internetovou výdajňou zdravotníckych pomôcok , ktoré je oprávnená vykonávať iba kamenná výdajňa zdravotníckych pomôcok. Reklamácia zásielky je možná iba v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok.
 • Kupujúci alebo zákazník: akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovejvýdajne zdravotníckych pomôcok predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje.
 • Kúpna cena: cena uvedená na stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné
 • Súvisiace náklady: predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
 • Zmluvné strany: predávajúci a kupujúci.
 • Bankový účet: je bankový účet č. 4020745307/7500 vedený v ČSOB , a.s., ktorý patrí predávajúcemu.
 • Zdravotnícke pomôcky: zdravotnícke pomôcky, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov
 • Doplnkový sortiment: kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.
 • VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok.

ČLÁNOK 2 OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si objednáva tovar z internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok na základe ponuky uvedenej na stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára.

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára. Takto vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.
 • Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 • Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a súvisiace náklady (s výnimkou podľa Článku 4, bod 9. týchto VOP).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť kúpnu zmluvu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedeného na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk. O zrušení kúpnej zmluvy z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.
 • Podmienkou nákupu je registrácia.

ČLÁNOK 3 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady, a to aj súdnou cestou.

Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovúvýdajňu zdravotníckych pomôcok, nie pre kamennú výdajňu zdravotníckych pomôcok . Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného zvýšenia inflácie, zmeny legislatívy alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a distributérov tovaru, o čom bude kupujúci informovaný vopred. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti (na dobierku) pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim (výhrada vlastníckeho práva).

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bezhotovostne: bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho pred odovzdaním tovaru. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť jednostranne objednávku.
 • hotovostne: na dobierku, len prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru.

 

Ku kúpnej cene budú pripočítané súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.

Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.

Všetky akcie uvedené v internetovej výdajni zdravotníckych pomôcok platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

Podrobné podmienky platby nájdete na www.zdravotnicke-pomocky.sk v sekcii Platobné a dodacie podmienky.

ČLÁNOK 4 DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom) alebo si ho kupujúci vyzdvihne osobne v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok.

Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.

Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu (dobierka), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň.

Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.

Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta). Výnimkou je prípad, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy.

Dodacie lehoty Slovenskej pošty sú tri pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky na odoslanie pre kupujúceho (balíky 2. triedy) a kuriéra - jeden pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky na odoslanie pre kupujúceho.

V prípade osobného odberu tovaru v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v kamennejvýdajni zdravotníckych pomôcok .

Vo výnimočnom prípade, ak je pri objednanom tovare na internetovej stránke stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný v tomto termíne, o čom predávajúci nie je povinný kupujúceho osobitne informovať.

 

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne alebo za uvedenú cenu alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, napriek tomu, že sa v ponuke predávajúceho ešte nachádza, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do pätnástich (15) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný tovar prevziať, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.

V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Pri objednávke nad 60,- € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať súvisiace náklady. Žiadne súvisiace náklady nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok .

Pri osobnom odbere tovaru v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od kupujúceho vyžiadať okrem čísla objednávky aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ktorej totožnosť je iná ako kupujúceho, pričom nejde ani o jeho rodinného príslušníka či splnomocnenca.

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.

O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky alebo e-mailom u predávajúceho na vzp.angelus@gmail.com. V prípade zaslania tovaru zmluvným kuriérom si môže stav zaslania sledovať aj na internete prostredníctvom

Presné podmienky prepravy a súvisiace náklady sú uvedené na stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk v sekcii Platobné a dodacie podmienky.

ČLÁNOK 5 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente:

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: vzp.angelus@gmail.com alebo písomne na adresu kamennej výdajne zdravotníckych pomôcok (výdajňa zdravotníckych pomôcok ANGELUS,Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo ) alebo sídla spoločnosti (Štefánikvoá 267 /16 ,029 01 Námestovo ). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk v sekcii „obchodné podmienky“, resp. formulár, ktorý mu zaslal predávajúci spolu s objednávkou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu súvisiace náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri zdravotníckych pomôckach Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje

 • poškodenú zdravotnícku pomôcku
 • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný
 • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie
 • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode
 • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku

zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 2.1 a 2.2 týchto VOP do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia kupujúcim. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne krátky list s textom, že odstupuje od kúpnej zmluvy a s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

Vrátené zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane súvisiacich nákladov.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej výdajni zdravotníckych pomôcok počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu:vzp.angelus@gmail.com alebo písomne na adresu kamennej výdajne zdravotníckych pomôcok (výdajňa zdravotníckych pomôcok ANGELUS,Hviezdoslavova 45, 029 01 Námestovo) alebo sídla spoločnosti (Štefánikvoá 267 /16 ,029 01 Námestovo). Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena ním udaným spôsobom v lehote pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Pri zaslaní tovaru ako poštovej zásielky je kupujúci povinný zaslať tovar ako balík, nie na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať, nakoľko náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu písomný list s uvedením dôvodov, z ktorého jednoznačne vyplýva, prečo chce od kúpnej zmluvy odstúpiť a zároveň vrátil objednaný tovar, v stave, v akom mu bol doručený. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.

Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu zdravotníckych pomôcok odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje Reklamačný poriadok.

ČLÁNOK 6 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich je spoločnosť 4USt,spol.sr.o. so sídlom Štefániková 267/16, 029 01 Námestovo, IČO: 46 184 309, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č.55026/L

Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje bude spracúvať sprostredkovateľ – spoločnosť 4USt,spol.sr.o. so sídlom Štefániková 267/16, 029 01 Námestovo, IČO: 46 184 309, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č.55026/L.

Osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke (predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, bankové spojenie) spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, a to v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.).

Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej výdajne zdravotníckych pomôcok.

Spracúvanie osobných údajov je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie predaja a dodania tovaru a jeho prípadnej reklamácie. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať aj po skončení účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať kupujúcich.

Kupujúci, ako dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme. Presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

ČLÁNOK 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prílohou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto VOP. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať. Objednávka je bez poskytnutého súhlasu s VOP neplatná.

Tieto VOP platia pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Každá zmena týchto VOP bude zverejnená na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk a dňom uverejnenia bude aj účinná.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmito VOP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, zákona o zdravotníckych pomôckach, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.zdravotnicke-pomocky.sk ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia.